Szkolenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

Jest mi niezmiernie miło złożyć na Państwa ręce zaproszenie do wzięcia udziału w cyklu szkoleń z zakresu procederu prania brudnych pieniędzy, organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z PPBW Sp. z o.o.

 

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności zawodowych związanych z typowaniem oraz zwalczaniem transakcji podejrzanych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie kompleksowa wiedza z tego zakresu ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności praktycznych.

 

Prelegentem odpowiedzialnym za prowadzenie szkoleń będzie pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Wojciech Filipkowski.

 

Szkolenia odbędzie się w następujących terminach:

 • 5 lutego 2014r. (Warszawa) w godzinach 8:00-17:00,
 • 11 lutego 2014r. (Białystok) w godzinach 8:00-17:00,
 • 13 lutego 2014r. (Gdańsk)  w godzinach 8:00-17:00.

 

W przypadku zgłoszenia co najmniej 5 pracowników z danej instytucji cena ulega obniżeniu o 10%. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat wraz z opisem zakresu materiału zaprezentowanego w trakcie szkolenia.

 

Liczymy na zainteresowanie i skierowanie niniejszego zaproszenia do wszystkich osób, które zawodowo mogłyby być zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w powyższej materii.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie www.ppbw.eu oraz www.prawo.uwb.edu.pl, proszę uprzejmie nadsyłać do dnia 31.01.2014r. na adres biuro@ppbw.eu

 

 

Z poważaniem,

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski                          

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Kontakt:

Julita Tymińska-Gaweł – mail: biuro@ppbw.eu, tel. 665 460 008, fax 85 732 01 22

 

docFormularz zgłoszeniowy

 

 

Oferta na 8 godzin szkoleniowych z „Prania brudnych pieniędzy” – PAKIET  A

 

PAKIET  A

Liczba godzin

 

Przepisy ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Wprowadzenie
 • Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Obowiązki instytucji obowiązanych
 • Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi
 • Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku
 • Szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
 • Kontrolowanie instytucji obowiązanych
 • Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych
 • Kary pieniężne
 • Przepisy karne

 

Typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych na przykładzie instytucji-klienta (zajęcia warsztatowe)

 • Analiza strategiczna instytucji obowiązanej, oferowanej usługi – typowa a nietypowe transakcja
 • Ustawowe kryteria oceny transakcji podejrzanych i powiązany

 

8 h

 

Przepisy ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – moduł zakłada przekazanie uczestnikom podstawowych danych o przepisach prawa zawartych w ustawie z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności odnosi się to do zakresu obowiązków instytucji obowiązanych i jej pracowników poszczególnych szczebli organizacyjnych. Plan szkolenia odzwierciedla strukturę aktu prawnego.

Typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych na przykładzie instytucji-klienta (zajęcia warsztatowe) -jest to w skali kraju unikalna oferta przeprowadzenia warsztatów z zakresu procedur i przepisów związanych z praniem pieniędzy. Moduł ten zakłada przekazanie wiedzy z zakresach wskazanych powyżej. Jednakże odbywa się to za pomocą interaktywnych metod nauczania – praca w małych grupach, wzajemne uczenie się, argumentowania swojej opinii, analiza SWOT[1], PEST[2], szacowanie ryzyka (Risk Assessment), szacowanie zagrożeń (Threat Assessment). Pozwalają one na wyposażenie uczestników warsztatu w umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

 

 

Oferta na 8 godzin szkoleniowych z „Prania brudnych pieniędzy” -  PAKIET B

 

PAKIET  B

Liczba godzin

 

Metody prania pieniędzy

 • Cele procederu
 • Cechy procederu
 • Fazy procederu
 • Metody i techniki procederu
 • Pranie pieniędzy za pomocą Internetu
 • Zasoby wiedzy dotyczące procederu do dalszego samokształcenia

 

Prawnie pieniędzy jako przestępstwo gospodarcze

 • Proceder na tle innych przestępstw gospodarczych
 • Mikro i makroekonomiczne skutki procederu

 

8 h

 

 

Metody prania pieniędzy – moduł zakłada przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy kryminologicznej odnoszącej się do procederu prania pieniędzy we wskazanych szczegółowych obszarach. Wiedza ta jest pomocna w zakresie typowania transakcji podejrzanych i powiązanych. Przedstawiane metody i techniki opierają się na faktycznych sprawach i zdarzeniach zawartych w raportach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

Pranie pieniędzy jako przestępstwo gospodarcze -  moduł zakłada przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy o charakterze ekonomicznym odnoszącej się do procederu prania pieniędzy w kontekście przestępczości gospodarczej oraz funkcjonowania gospodarki narodowej i globalnej. Wiedza ta jest pomocna w zakresie typowania transakcji podejrzanych. Zakres niniejszego modułu został przygotowany na podstawie literatury przedmiotu – krajowej i obcej.

 

 

 

 

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Prawa

 

Oferta szkoleniowa „Pranie brudnych pieniędzy”

 

 

Wykładowca: 

 

dr hab. Wojciech Filipkowski – doktor habilitowany nauk prawnych, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy ze szczególnym uwzględnieniem instytucji rynku finansowego”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski. Obecnie  adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, kryminologii i kryminalistyki. Ekspert z zakresu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (m in  autor monografii „Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym”, Kraków 2004). Obecnie specjalizuje się w prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektach wykorzystywania przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości najnowszych technologii, zwłaszcza teleinformatycznych (m in  współautor monografii pt. „Analiza kryminalna  Aspekty  kryminalistyczne  i  prawnodowodowe”, Warszawa 2011 wspólnie z dr P. Chlebowiczem oraz redaktor pracy zbiorowej pt. „Biały wywiad  Otwarte źródła informacji – wokół  teorii  i  praktyki”, Warszawa 2012 wspólnie z dr W.  Mądrzejowskim). Od 2006 r. do chwili obecnej uczestnik ponad 11 krajowych projektów badawczych lub badawczo–rozwojowych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także kierowanych przez uczelnie techniczne. W latach 2009–2011 kierownik projektu rozwojowego pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego” (Nr OR00003707) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowanego przez konsorcjum naukowo–przemysłowe PPBW sp.  z o. o.  i Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im  S  Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 


[1] Ocenie podlegają silne i słabe strony (ograniczenia), szanse i zagrożenia.

[2] Ocenie podlega otoczenie polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

 

Jest mi niezmiernie miło złożyć na Państwa ręce zaproszenie do wzięcia udziału w cyklu szkoleń z zakresu Prawa Karnego Skarbowego, organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z PPBW Sp. z o.o.

 

Celem szkoleń, realizowanych w ośrodkach w Białymstoku, Gdańsku i Warszawie, jest podniesienie kwalifikacji zawodowych praktyków oraz uzupełnienie ich wiedzy o  najnowsze zmiany w Prawie Karnym Skarbowym wprowadzanych głównie przez kolejne nowelizacje Ustawy z dnia 10 września 1999 r, Kodeks Karny Skarbowy. Wiedza nabyta podczas szkoleń  będzie niezbędna z punktu widzenia realizacji zadań własnych podległych Państwu placówek oraz będzie miała znaczny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług. 

 

Prelegentami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkoleń będą pracownicy naukowo-dydaktyczni, specjaliści z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem prof. Ewy Guzik-Makaruk.

 

Szkolenia rozpoczną się w drugiej połowie lutego 2014r. w systemie weekendowym, gdzie jednorazowo będzie realizowanych 6 jednostek dydaktycznych. W przypadku zgłoszenia co najmniej 5 pracowników z danej instytucji cena ulega obniżeniu o 10%. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat wraz z opisem zakresu materiału wyłożonego w trakcie szkolenia.

 

Liczymy na zainteresowanie wszystkich osób, które zawodowo mogłyby być zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w powyższej materii prawnokarnej.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie www.ppbw.eu oraz www.prawo.uwb.edu.pl,  proszę uprzejmie nadsyłać do dnia 31.12.2013r. na adres biuro@ppbw.eu.

 

 

 

 Z poważaniem,

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski                          

 Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

Kontakt:

Julita Tymińska-Gaweł – mail: biuro@ppbw.eu, tel. 665 460 008, fax 85 732 01 22

 

docKwestionariusz osobowy

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS