Projekty B+R

 

 

Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego

 

Projekt zakładał przeprowadzenie szerokich badań polegających na wskazaniu kierunków wykorzystywania wiedzy prawniczej i kryminologicznej w zakresie tworzenia rozwiązań technologicznych służących podniesieniu bezpieczeństwa obywateli. Właśnie prace na styku tych dwóch obszarów: humanistycznego i technicznego stanowiły o innowacyjnym charakterze projektu.

 

 

 

 

Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne

 

Projekt zakładał przeprowadzenie szerokich badań technicznych w zakresie podniesieniu bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, kryminalistycznej i kryminologicznej. W szczególności chodziło o takie rozwiązania, które mogłyby wspierać organy ścigania, służby specjalne oraz wymiar sprawiedliwości w realizowaniu przez nich ich zadań zarówno w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i procesowych.

 

Wynikiem końcowym realizacji projektu były kompleksowe i komplementarne analizy prawne i kryminalistyczne dotyczące wdrożenia konkretnych nowych technologii istotnych dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz prototypy wdrożeń tych technologii. Projekt zakładał także badania nad komercyjnym wykorzystaniem wyników prowadzonych prac.

 

 

 

Prototyp terminala radiokomunikacyjnego o zwiększonej odporności na zakłócenia i podsłuchy, przeznaczony dla administracji publicznej

 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie prototypu innowacyjnego terminala telekomunikacyjnego, który przeznaczony byłby do realizacji usług transmisji głosu i danych w oparciu o komercyjne sieci bezprzewodowe GSM/UMTS/HSPA i CDMA2000 Rev. A, oraz sieci stacjonarne IP/VoIP. Za pośrednictwem tego terminala realizowane będą usługi telefoniczne oraz szerokopasmowej transmisji danych, w tym dostępu do Internetu i Intranetu (bezpieczne tunelowanie VPN). Terminal ten oferuje pełną elastyczność w dostępie do sieci stacjonarnej i bezprzewodowej, a co za tym idzie znacznie podwyższy dostępność do usług w każdych warunkach. Dostęp do sieci UMTS/HSPA zapewni najszybszą transmisję danych w obszarach, gdzie operatorzy posiadają infrastrukturę 3G, z kolei dostęp do sieci CDMA2000 to możliwość realizacji usług transmisji głosu i szerokopasmowej transmisji danych w obszarach, gdzie nie ma zasięgu sieci UMTS/HSPA, oraz realizacji usług o gwarantowanej dostępności czy usług dyspozytorskich, które w odróżnieniu od sieci GSM oferują niektórzy operatorzy sieci CDMA2000.

 

Terminal został wyposażony w algorytmy automatycznego wyboru sieci oraz typu połączenia, które w zależności od dostępności poszczególnych sieci, wymaganych usług oraz kosztów dostępu do sieci, wybiorą najkorzystniejsze możliwe połączenie. Terminal w założeniu, jest przystosowany do pracy zarówno stacjonarnej jak i mobilnej (urządzenia stacjonarne, przewoźne i przenośne), również wersji o podwyższonej odporności na czynniki mechaniczne i środowiskowe (wilgotność, temperatura). Wyposażenie terminala w moduł GPS oraz oprogramowanie przekazujące informację o położeniu terminala do systemu zarządzania, pozwala na realizację usługi precyzyjnej lokalizacji urządzenia na potrzeby powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy). Zaimplementowane w terminalu funkcje routera, przełącznika Ethernet oraz punktu dostępowego WiFi zapewniają każdemu użytkownikowi pełną gamę usług teleinformatycznych. Bezpieczeństwo transmisji jest wspomagane zastosowaniem mechanizmów szyfrowania strumienia IP oraz bezpiecznego tunelowania, terminal będzie również wyposażony w interfejs, który umożliwia podłączenie zewnętrznego modułu szyfrującego, w celu zaszyfrowania transmisji w wybranej klasie zabezpieczeń.

 

 

"Science Point - płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych"

 

Celem głównym projektu był transfer wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami, co perspektywicznie umożliwi umocnienie zależności pomiędzy pracami jednostek B+R z praktyką gospodarczą. Realizacja projektu opierała się na utworzeniu przyuczelnianego ośrodka konsultacyjnego „Science Point", wspierającego nie tylko kadrę naukową, studentów oraz absolwentów, ale również regionalny przemysł oraz samorząd w oparciu o funkcjonujące dobre praktyki.

 

„Science Point" stał się prawdziwym front office-m działalności Uniwersytetu w Białymstoku w obszarze działalności na rzecz szeroko rozumianego środowiska gospodarczego. Student poszukujący wymarzonej pracy, absolwent z pomysłem na biznes, naukowiec posiadający innowacyjny produkt, jak również przedsiębiorca poszukujący wykwalifikowanej kadry lub rozwiązań technologicznych uzyska fachową pomoc doradczą, ale też wsparcie instytucjonalne.

 

Strona www: www.sciencepoint.pl

 

 

"CHEMSEA – Chemical munitions search and assessment"

 

Międzynarodowy projekt badawczy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Morza Bałtyckiego, którego celem jest:

  • inwentaryzacja współczesnych i archiwalnych miejsc zatopienia amunicji chemicznej w Bałtyku oraz ich szczegółowa charakterystyka;
  • ocena wpływu bojowych środków trujących (BST)  i produktów ich rozkładu na środowisko morskie;
  • określenie metod oznaczania BST i produktów ich rozkładu w środowisku morskim;
  • opracowanie metodologii poszukiwania BST;
  • ocena i modelowanie strat środowiskowych wynikających z obecności BST;
  • wypracowanie wspólnych dla państw nadbałtyckich zasad postępowania z wyłowioną, wyrzuconą na plaże amunicją chemiczną i skutecznych metod dekontaminacji skażonych elementów;
  • opracowanie norm niebezpiecznego zanieczyszczenia osadów dennych BST i produktami ich rozkładu;

 

Wyniki badań pozwolą zweryfikować treści programów kształcenia w części dotyczącej bezpieczeństwa w czasie eksploracji morza oraz zasad postępowania w przypadkach kryzysów ekologicznych. Stanowić też będą podstawę do weryfikacji obowiązujących procedur ratowniczych prowadzonych zarówno na morzu jak i w strefie brzegowej.

 

 

Projekt ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems)

 

Projekt dotyczy efektywnego tworzenia systemów złożonych z podsystemów (SoS - ang. Systems of Systems) zawierających możliwości zarządzania i optymalizacji w czasie rzeczywistym poprzez sprzężenie i integrację podsystemów miejskich. W wyniku realizacji projektu powstanie kompletna metodologia i narzędzia pozwalające na tworzenie systemu podsystemów (SoS) zawierającego możliwości zarządzania i optymalizacji w czasie rzeczywistym poprzez sprzężenie i integrację podsystemów obszarów zurbanizowanych.

 

 

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS